فاکتور رسمی

بازرگانی آرمان

اخذ و ارائه فاکتور های رسمی از شرکت های معتبر بازرگانی، واقعی و تولیدی

 

09120143541

گزارش 169

 

کدرهگیری

 

طرح صیادی

 

ثبت ثامن

 

حسابداری، حسابرسی و اضهارنامه

فروش صدور فاکتور رسمی باارزش افزوده

بازدید آنلاین به مدت یکسال(کارهای سنگین مالیاتی، و رقم های رسنگین انجام میشود)

همراه با کداقتصادی و گواهی ارزش افزوده

شمارهای واقعی در حال فعالیت

با گزارش فصلی و تسلیم اضهارنامه مالیاتی

ارائه کارت بازرگانی جهت واردات صادرات

( پلمپ دفاتر ) امور و کمک مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، و اضهارنامه

لازم به ذکر است فاکتورهای که گروه بازرگانی ما اخذ و ارائه میکند

به هیچ وجه درلیست سیاه نمیباشد و هر دوره تمدید میگردد

هدف ما جلب رضایت شماست و راستی سرلوحه خدمات ماست

بازرگانی آرمان

درمورد فاکتور رسمی بدانیم

فاکتورهای رسمی که اخذ و ارائه از شرکتهای معتبر میباشندکه خود دونوع هستن

*1شرکتهای بازرگانی

*.2شرکتهای تولیدی

شرکتهای بازرگانی ثبت شده که کداقتصادی دریافت میکنندوشروع بکارمیکنند پس از

مدتی توسط سودجویان به بی ثباتی کشیده شده و از لیست دارایی خارج شدوبلک لیست میشوند

ولی در زمانی که مورد استفاده قرار میگیرند دارای اعتبار میباشد و هیچگونه ایرادی به آن توسط

مسئولین زیربط وارد نمیباشد و عمدتا تا درصدهای مشخص بین 1 تا 2 درصد دارند

بستگی به مقدار سفارش مشتری دارد.ولی فاکتورهای تولیدی تولید مازاد خودرا به فروش

میگذارند و همیشه دارای اعتبار میباشد ولی به علت محدودیت اخذ و ارائه آن سخت میباشد

قیمت آن بنا به سفارش مشتری بین 2 تا 3/5 درصد میباشد.

که پس از سفارش مشتری با پیش پرداخت به تهیه کننده اخذ و ارائه میگردد.

بازرگانی آرمان

گزارش 169

کدرهگیری

طرح صیادی

ثبت ثامن

ارزش افزوده

09120143541

اسکرول به بالا